กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก
ผังเมืองคืออะไร
ผังเมืองคืออะไร ผังเมืองคือการวางแผนของเมือง หรือการวางแผนทางกายภาพ เพื่อเปลี่ยนกรอบแนวทางกาพัฒนาเมืองใหม่ เปลื่ยนรูปแบบ มีการใช้ที่ดินที่ชัดเจนไม่ปะปนกัน แต่จะมีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้เมืองที่ได้พัฒนาและมีความสวยงาม สะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น


ตามความหมายของ “ผังเมือง” ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้ระบุความหมายได้ดังนี้
“ การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมือง และ บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของ เมืองที่ได้รับความ เสียหายเพื่อให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อดํารงรักษาหรือ บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
 

© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 847144 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B