กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 2 โครงการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อำเภอปราสาท

ความสำคัญของพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 420 กิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ โครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่งทางถนน ระบบคมนาคมขนส่งทางรถโดยสารสาธารณะ ระบบคมนาคมขนส่งทางรถไฟ และระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยพื้นที่มีถนนสายสำคัญตัดผ่านสองเส้น คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่างเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นถนนสายหลักในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพมหานครได้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์เป็นระยะทาง 90.73 กิโลเมตร ลักษณะถนนเป็นถนนที่มี 4 ช่องจราจรตลอดสาย มีแนวโน้มที่สามารถขยายขนาดการสัญจรได้ในอนาคต และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เป็นถนนสายหลักในแนวทิศเหนือ-ใต้ เชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังอำเภอกาบเชิง ซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 มีความยาวอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 171.41 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยาง มีช่องจราจร 4 ช่องทาง ทิศทางละ 2 ช่องทาง และ 2 ช่องทาง ทิศละ 1 ช่องทาง จึงทำให้พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพในการขนส่งที่สูงมาก จากการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคทางตะวันออกและในพื้นที่ของจังหวัดไปยังตะวันตก และการส่งออกและรับสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชา ประกอบกับการประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ ด้านการเกษตรกรรม มีการทำนาข้าวเจ้า ทำสวน และเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา อาชีพที่สำคัญรองลงมาคือ การเลี้ยงไหม โรงงานส่วนใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์อยู่ในเขตอำเภอเมือง จึงต้องมีการขนส่งสินค้าและรับเข้าของวัตถุดิบจากพื้นที่ต่างๆ
ด้านการพัฒนาพื้นที่อำเภอปราสาทให้เป็นเมืองพี่เลี้ยง เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการบริหารการปกครองและบริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ซึ่งต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินการสูงขึ้น จึงตั้งอยู่ถัดจากชายแดนเข้ามาด้านในเพื่อให้มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงจากผลกระทบโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยมีด่านช่องจอมและเมืองกาบเชิงเป็นเมืองการค้าชายแดน เมืองที่อยู่ติดกับเขตแดนเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและพิธีการศุลกากรชายแดน เป็นแนวคิดที่มักจะใช้ในการพัฒนาเมืองชายแดนที่ยังมีความไม่มั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศ
จากศักยภาพของพื้นที่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเป็นเมืองพี่เลี้ยงและศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท ทำให้พื้นที่ต้องมีการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับกิจกรรม มีการคำนึงถึงการพัฒนาในอนาคต ความปลอดภัย การบริการ ความสะดวกสบายของพื้นที่ และมีการวางผังให้มีการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพที่สุด

วัตถุประสงค์

การพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินหนาแน่นน้อยแต่มีศักยภาพ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเต็มศักยภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในแง่การพัฒนาเมือง ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่เมืองสองรูปแบบคือ เมืองพี่เลี้ยงของเมืองการค้า ประกอบไปด้วยพื้นที่หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงานทางการเงิน ศูนย์กลางย่านพาณิชยกรรม อาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ รองรับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และแรงงาน ที่พักนักท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อีกพื้นที่คือ เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท เป็นศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ไซโลเก็บสินค้าการเกษตร พื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจร และที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานในพื้นที่

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลกังแอน และตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพื้นที่ประมาณ 2,792 ไร่ หรือ 4.5 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท


แนวคิดในการวางผังพื้นที่ปฏิบัติ

จากการกำหนดบทบาทของเมืองของอำเภอปราสาทในการเป็น “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ โลจิสติกส์” เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในปัจจุบันการเดินทางและการขนส่งสินค้าผ่านทางระบบโครงข่ายถนนถือว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างต่อเนื่อง ประกอบการพัฒนาเมืองบริเวณนี้ให้มีหน้าที่เป็นเมืองพี่เลี้ยงเมืองหน้าด่านอย่าง ด่านการค้าช่องจอมทำให้พื้นที่ต้องมีการเพิ่มความหนาแน่น มีการใช้งานที่ส่งเสริมระหว่างการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การเป็นศูนย์กลางเมืองระดับรอง รองรับการพัฒนาระบบราชการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการควบคู่ไปด้วย โดยเชื่อมต่อกันด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ในแนวเหนือใต้ และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็นสองพื้นที่หลักคือ พื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และ ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
(1) พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ถูกกำหนดบริเวณไว้ทางทิศเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 โดยมีศูนย์กลางสำคัญ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก การใช้ประโยชน์อาคารประเภทอาคารพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ อาคารพาณิชยกรรมขนาดย่อย อาคารสำนักงานทางการเงิน อาคารบริการต่างๆ พื้นที่ศูนย์กลางราชการ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสำนักงาน และอาคารราชการ เชื่อมต่อกับพื้นที่พาณิชยกรรม พื้นที่สาธารณะ พื้นที่นันทนาการต่างๆ และพื้นที่ศูนย์กลางกลุ่มที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ล้อมรอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง Townhouse อาคารพาณิชยกรรมประเภทอาคารแถว โดยพื้นที่ทั้งหมดมีการเชื่อมต่อด้วยระบบโครงข่ายถนน และระบบการเดินเท้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างสะดวก
(2) ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ถูกกำหนดบริเวณไว้ทางทิศใต้ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 มีการใช้งานพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์กลางหลัก 4 รูปแบบ คือ พื้นที่ศูนย์ โลจิสติกส์ เป็นพื้นที่ขนส่งสินค้าหลัก มีการเข้ามาของสินค้าและส่งออกสินค้า ออกแบบให้เข้าถึงง่ายจากถนนหลัก พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเบา รองรับผลผลิตจากภายนอกผ่านทางพื้นที่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อนำมาแพ็กให้สามารถส่งต่อได้ต่อไป พื้นที่ตลาดกระจายสินค้า เป็นตลาดเพื่อเป็นพื้นที่กระจายสินค้าโดยตรงจากการขนส่งใหญ่ ไปยังรายย่อยหรืออุตสาหกรรมต่างๆ และมีการขายสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมจำพวกสินค้าในการแพ็กสินค้า พื้นที่คลังสินค้า จะอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์โลจิสติกส์หรือใกล้แหล่งขนส่ง เพื่อให้สามารถรับและเก็บไว้ในการขนส่งเพื่อนำไปขายหรือแปรรูปต่างๆ ได้สะดวก มีทั้งโรงเก็บสินค้าและไซโลสินค้าเกษตร

รูปแนวคิดการวางผังพื้นที่ปฏิบัติโครงการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท


รูปแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปฏิบัติโครงการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท


รูปแผนผังการใช้ประโยชน์อาคารพื้นที่ปฏิบัติโครงการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท
รูปทัศนียภาพพื้นที่ปฏิบัติโครงการศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ อ.ปราสาท
รูป พื้นที่ศูนย์กลางพาณิชยกรรม การค้า และบริการ อ.ปราสาท
รูปศูนย์โลจิสติกส์ อ.ปราสาท2016-08-09
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836786 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B