กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 3 โครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง

ความสำคัญของพื้นที่

อำเภอกาบเชิงมีศักยภาพพื้นที่ย่านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติทางตอนใต้สุดของจังหวัด บริเวณพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และมีด่านการค้าชายแดน ช่องจอมซึ่งเป็นประตูการค้า การขนส่ง เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นจุดตัดของทางหลวงระดับกลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศทุกทิศทาง โดยมีเส้นทางสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24) ผ่านอำเภอปราสาทและอำเภอสังขะ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ซึ่งเชื่อมโยงอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าด้วยกัน และจะมีการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ซึ่งเป็นทางหลวงตามแนวเหนือ-ใต้ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ประเทศกัมพูชา ผ่านด่านการค้าชายแดนช่องจอม ด้านการท่องเที่ยวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศกัมพูชา เช่น เสียมเรียบ นครวัด นครธม เป็นต้น ในขณะเดียวกันพื้นที่ยังติดกับพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทางตอนใต้ของจังหวัดบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
จากศักยภาพของพื้นที่ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเพื่อการค้าขายสินค้า ทำให้ด่านการค้าชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อรองรับกิจกรรมที่สูงมาก แต่ยังต้องควบคุมการพัฒนาเนื่องจากอยู่ติดพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ ให้มีความสมดุลในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวางผังพื้นที่

การพัฒนาด่านการค้าชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง เป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่าแต่มีศักยภาพ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเต็มศักยภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้งในแง่การพัฒนาเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน ทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่พัก และแหล่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่เมืองใหม่เพื่อรองรับแหล่งงานให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดน พาณิชยกรรม บริการต่างๆของเมือง ซึ่งมีผลต่อชุมชนโดยรอบอีกด้วย

ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณชายแดน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพื้นที่ประมาณทั้งสิ้น 2,200 ไร่ หรือ 3.6 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
 

รูปที่ ขอบเขตการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการด่านการค้าชายแดนช่องจอม


แนวคิดในการวางผังพื้นที่ปฏิบัติ

จากการกำหนดบทบาทของตำบลด่าน อ.กาบเชิง ในการเป็น “ด่านการค้าชายแดนช่องจอม” เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และตลาดกลางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยกำหนดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องรองรับอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นตลาดกลาง ระบบถนนเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาด ท่ารถเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า สถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ด่าน ศูนย์ชุมชน ที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่เดิม มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขนส่งขนาดใหญ่และการผลิตอย่างเพียงพอ มีการแยกพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยออกจากกัน โดยการวางผังพื้นที่ถูกกำหนดให้มีพื้นที่หลัก 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลางตลาดสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าชายแดน พื้นที่ศูนย์กลางที่พักและบริการนักท่องเที่ยว พื้นที่ศูนย์กลางชุมชน โดยพื้นที่ทั้งหมดถูกเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ และแยกประโยชน์การใช้งานพื้นที่หลัก จากศูนย์กลางการพัฒนา บริเวณพื้นที่ตลาดการค้าช่องจอม ซึ่งมีความหนาแน่นสูง กระจายตัวไปยังพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ โดยยังมีการใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก และวางพื้นที่เกษตรเพื่อกันการพัฒนาที่จะมีผลต่อพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าต่อไป

รูปแนวคิดการวางผังพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านการค้าชายแดนช่องจอม


รูปแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ปฏิบัติโครงการด่านการค้าชายแดนช่องจอม


รูปแผนผังการใช้ประโยชน์อาคารพื้นที่ปฏิบัติโครงการด่านการค้าชายแดนช่องจอม
รูปทัศนียภาพพื้นที่ปฏิบัติโครงการด่านการค้าชายแดนช่องจอม
รูปตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
รูปด่านช่องจอม2016-08-09
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836781 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B