กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ หน่วยงาน Website
1 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/
2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ http://www.dpt.go.th/surin/
3 สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/
4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ http://www.moac-info.net/Surin/
5 สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=20
6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ http://surin.mnre.go.th/main.php?filename=index
7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ http://www.surinpho.go.th/
8 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/index.jsp?provCode=65
9 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ http://pr.prd.go.th/surin/
10 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ http://www.fisheries.go.th/fpo-surin/
11 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ http://pvlo-sur.dld.go.th/
12 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ http://www.finearts.go.th/surinmuseum/
13 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ http://www.itrmu.net/web/08rs3/
14 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  
15 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ http://www.dbd.go.th/surin/main.php?filename=index
16 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ http://www.industry.go.th/surin/
17 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ http://www.jadroob.com/index.php
18 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ http://surin.energy.go.th/
19 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ http://www.m-culture.go.th/surin/ewt_news.php?nid=576&filename=index


2016-06-11
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 836797 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B