กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
  (1)  ประตูการการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยอาศัยศักยภาพของระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงจากประเทศกัมพูชา ผ่านด่านชายแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท อำเภอเมืองสุรินทร์ ไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด ออกไปยัง สปป.ลาว ที่จังหวัดมุกดาหารและนครพนมได้อย่างสะดวก จึงเป็นเส้นทางการค้าการบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีศักยภาพสูง และสามารถเปลี่ยนถ่ายสินค้าและทิศทางการขนส่งได้ที่อำเภอปราสาท ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 24 ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของภาคอีสานตอนล่าง วิ่งแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก จากจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ที่เชื่อมอำเภอเมืองของทุกจังหวัดในอีสานล่างเข้าด้วยกัน รวมถึงเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา-อุบลราชธานี) ที่ผ่านกลางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด

  (2)  การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตร ทั้งด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมทั่วไป โดยการพัฒนาคุณภาพดินและน้ำ ด้วยการมีระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์ประกอบสนับสนุน เช่น การ Zoning สินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง (ทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ในเขตชลประทานและ สปก.) การพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และระบบคมนาคมขนส่ง

  (3)  การส่งเสริมความสามารถด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ (ปราสาทหินต่างๆ)
เชิงวัฒนธรรม (หัตถกรรม ผ้าไหม วัฒนธรรม หมู่บ้านช้าง) และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ) อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กและเข้าถึงยาก จึงต้องพัฒนาด้านการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ข้างเคียง (ทั้งในและต่างประเทศ) เพื่อขยายเรื่องราวและตลาดการท่องเที่ยว และพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

  (4)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำน้ำมูลและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
 “สี่แยกอีสานตอนล่าง เพิ่มคุณค่าให้เกษตรกรรม  เป็นผู้นำด้านการค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” 
 

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์
แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ร่างแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแผนผังแสดงที่โล่งแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งร่างแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ2016-06-11
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836804 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B