กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

ผังนโยบายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ผังพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินผังพัฒนาเมืองและระบบเมืองผังพัฒนาด้านเศรษฐกิจผังพัฒนาพื้นที่โล่งผังพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมผังพัฒนาด้านการท่องเที่ยวผังพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์การพัฒนาโครงข่ายของจังหวัดสุรินทร์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ผังพัฒนาด้านสาธารณูปโภคผังพัฒนาด้านสาธารณูปการ-สถานศึกษาผังพัฒนา ด้านสาธารณูปการ-สถานพยาบาลผังแนวทางการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติผังแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

2016-06-11
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836776 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B