กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก



ความสำคัญของโครงการ



จังหวัดสุรินทร์
เป็นพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังมีศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกนครวัด นครธม ในประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ในขณะเดียวกันในการพัฒนาจังหวัดยังประสบปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงจำเป็นต้องมีแผนผังนโยบายและการชี้นำการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ และทิศทางการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน


2016-06-18
Total 1/1 page











© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836783 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B