กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกวัตถุประสงค์ของโครงการ

(1) ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ตามบทบาท ศักยภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาพื้นที่จังหวัด อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน

(2) จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการพัฒนารายสาขาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงานโครงการอย่างบูรณาการ

(3) จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีมาตรการด้านผังเมืองเป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง

(4) จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา หรือป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

(5) จัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทางและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง2016-06-18
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 836777 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B