กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกขอบเขตพื้นที่โครงการ

  จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างลองติจูด 103 และ 105 องศาตะวันออก ละติจูด 15 และ 16 องศาเหนือ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 420 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 8,862.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,538,762.50 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 24 ของประเทศ โดยจังหวัดสุรินทร์มีทำเลที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้  
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ
 
Mountain View


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 4 User | Hit : 836779 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B