กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกขั้นตอนการดำเนินงานและโครงการ

(1)  ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
โดยศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นภาพรวมที่ส่งผลต่อบทบาทและการพัฒนาจังหวัด สถานการณ์การพัฒนาจังหวัด นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาที่สำคัญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และอื่นๆ สรุปผลการวิเคราะห์ ตลอดจนข้อจำกัดต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน 

(2)  ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน
โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขาที่แสดงถึงสถานการณ์ของพื้นที่ในประเด็นสำคัญของการวางผัง ด้านปัญหา ข้อจำกัด ศักยภาพ ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนา ด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงสถิติ โดยคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 20 ปี และให้ใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งต้องมีการสำรวจ จัดเก็บ และจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุด ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

(3)  บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  1)  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด
  2)  วิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่และคาดประมาณการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  3)  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และบูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่   (Overlay Analysis) กำหนดเงื่อนไขและปัจจัยความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ โดยแสดงปัจจัยการวิเคราะห์และแนวคิดการถ่วงค่าน้ำหนักของตัวแปร  ในด้านต่างๆ ได้แก่ กายภาพ พื้นที่เสี่ยงภัย ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาเมืองและระบบเมือง คมนาคมและขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   เป็นต้น เพื่อสรุปผลของการประมวลผลเชิงพื้นที่ในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 

(4)  กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคามของการพัฒนา) โดยบูรณาการร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมจังหวัด และผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถรองรับการขยายตัวด้านประชากร เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เมืองและชนบท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา 20 ปี อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ

(5)  จัดทำผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
โดยจัดทำผังแนวคิดการพัฒนาอย่างน้อย 2 ทางเลือกซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับบทบาท วิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน และประเมินผังทางเลือกที่จัดทำขึ้น โดยแสดงหลักเกณฑ์และการถ่วงน้ำหนักที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระบุผลดี ผลเสีย และผลกระทบด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น สรุปและเลือกผังแนวคิด 1 ผัง เพื่อจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่และร่างผังเมืองรวมจังหวัด

(6)  จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
  1  ผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัด โดยวางแผนผังนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาพื้นที่โดยรวมของจังหวัด ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการวางผังเมืองรวมจังหวัดและการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การอนุรักษ์พื้นที่โล่งและสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม การวางระบบคมนาคมและขนส่งโลจิสติกส์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
  2  ผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา ประกอบด้วย ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังพัฒนาเมือง และระบบเมือง ผังพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ผังพื้นที่โล่ง ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ผังคมนาคมและขนส่ง โลจิสติกส์ ผังสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ผังป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ และผังพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายเชิงพื้นที่ในแต่ละด้าน พร้อมระบุมาตรการและตัวชี้วัดในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่
  3  จัดทำแผนงาน/โครงการตามผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา โดยวิเคราะห์โครงการจัดลำดับความเร่งด่วน ความสอดคล้อง ความสำคัญของโครงการและแผนงานตามช่วงระยะเวลา (Phasing) คือ ระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นกรอบดำเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ

(7)  วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
เพื่อส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด สอดคล้องกับผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดและผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา โดยวิธีการ ขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย
  1)  วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
  2)  แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมจังหวัด
  3)  แผนผังพร้อมด้วยข้อกำหนด โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
      1. แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
      2. แผนผังแสดงที่โล่ง เช่น พื้นที่นันทนาการ พื้นที่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่สงวนรักษาสภาพการระบายน้ำตามธรรมชาติ พื้นที่พักน้ำเพื่อการป้องกันน้ำท่วม
      3. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง โดยกำหนดรายละเอียด เช่น โครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และระบบอื่นๆ
      4. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค โดยกำหนดรายละเอียด เช่น แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคที่สำคัญ แผนผังแสดงโครงการป้องกัน  และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
      5.  แผนผังอื่นๆ ตามความจำเป็น
  4)  รายการประกอบแผนผัง
  5)  นโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมจังหวัด
  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามรูปแบบของผังเมืองรวมจังหวัดตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด

(8)  จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการเฉพาะเรื่องพื้นที่
ที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา และหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เช่น ผังพื้นที่ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผังพื้นที่ปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผังปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ผังพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อรองรับโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น อย่างน้อย 3 ผัง ทั้งนี้ ผังปฏิบัติการจะต้องเสนอแนะแนวคิดการออกแบบโครงการ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

(9)  ผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ
เป็นการถ่ายทอดผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดลงสู่การพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ โดยศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของแต่ละกลุ่มอำเภอ เพื่อจัดทำผังเสนอแนะการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมมาตรการ และแผนงานโครงการในการพัฒนาพื้นที่รายกลุ่มอำเภอ
 2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836780 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B