กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกลักษณะภูมิประเทศ

  จังหวัดสุรินทร์มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อน บริเวณด้านทิศใต้ของจังหวัด คือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักทอดยาวตามแนวเขตชายแดนไทย - กัมพูชา และมีเขาสวายหรือพนมสวาย ในตำบลนาบัว อำเภอเมือง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ภูมิประเทศของจังหวัดสุรินทร์มีสภาพที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้
  1)  ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ภูเขาสลับซับซ้อน อยู่บริเวณทางตอนใต้ของจังหวัด มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณตามบริเวณแนวเขตชายแดนบริเวณอำเภอบัวเชด อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดงรักที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ต่อจากบริเวณภูเขาลงมาเป็นที่ราบสูงลุ่มๆ ดอนๆ มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ค่อยๆ ลาดเทไปทางตอนกลาง และตอนเหนือของจังหวัด
  2)  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อยู่บริเวณทางตอนกลางของจังหวัด แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนสลับที่ลุ่มลอนลาดเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากเท่าทางตอนใต้ของจังหวัด โดยอยู่บริเวณอำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอลำดวน และอำเภอศรีณรงค์
  3)  ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบบริเวณอำเภอจอมพระ และอำเภอสนม และที่ราบลุ่มบริเวณอำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม ซึ่งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้ 
 


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836784 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B