กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านเศรษฐกิจ

  พ.ศ.2556 จังหวัดสุรินทร์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม เท่ากับ 42,093 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาที่มีสัดส่วนดังกล่าวมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ สาขาตัวกลางทางการเงิน มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 6.22 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีมูลค่าประมาณ 3,315.56 ล้านบาท) รองลงมา คือ สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 6.01 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีมูลค่าประมาณ 4,381.10 ล้านบาท) สาขาบริการด้านสุขภาพและสังคม มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.89 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีมูลค่าประมาณ 1,413.61 ล้านบาท) และสาขาการศึกษา มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.54 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มีมูลค่าประมาณ 6,272.91 ล้านบาท)ภาคตติยภูมิหรือภาคการค้าและการบริการ............61.92%
ภาคทุติยภูมิหรือภาคอุตสาหกรรม .............18.33%
ภาคปฐมภูมิหรือภาคเกษตรกรรม..............19.75%2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836787 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B