กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

  จังหวัดสุรินทร์มีถนนโครงข่ายสายหลักที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม โครงข่ายถนนเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระหว่างอำเภอและตำบล  ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางสุรินทร์ สำนักทางหลวงที่ 9 และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 โดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 910.874 กิโลเมตร
 
การคมนาคมขนส่งทางถนน

โครงข่ายถนนในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงโดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 910.874 กิโลเมตร ประกอบด้วยถนนสายหลักสำคัญ 5 สายทาง  คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 
 
การคมนาคมขนส่งทางระบบราง

  ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีรถไฟสายตะวันออก (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)
โดยผ่านจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ผ่านสุรินทร์ โดยเปิดการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และรถดีเซลรางปรับอากาศ กรุงเทพ-สุรินทร์ โดยมีการคมนาคมทางรถไฟของจังหวัดสุรินทร์ผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ 
 
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ

  จังหวัดสุรินทร์ มีท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี หรือ สนามบินสุรินทร์ภักดี (Surin Royal Airport) ตั้งอยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร) หลังสนามแสดงช้าง ในอดีตท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี ได้เปิดทำการบินโดยบริษัทบางกอกแอร์เวย์-แอร์อันดามัน- พีบีแอร์ซึ่ง เมื่อปลายปีพ.ศ. 2552 สายการบินพีบีแอร์จะเปิดทำการบิน แต่เนื่องจากทางบริษัทประสบปัญหาทางการเงินจึงได้ปิดกิจการไปก่อน จึงไม่สามารถทำการบินได้ แต่ว่าในอนาคตนี้น่าจะได้ทำการบินอีกครั้ง และได้ปรับปรุงสนามบินทุกอย่าง และในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554 ได้มีสายการบิน ไทย รีเจียนัล แอร์ไลน์ ได้ทำการบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยว แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาทางการเงินจึงต้องประกาศปิดกิจการและยกเลิกเที่ยวบิน แม้ว่าสนามบินสุรินทร์ภักดีจะหยุดให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้วก็ตาม แต่การให้บริการหลังจากหยุดบินในเชิงพาณิชย์ ยังคงให้บริการแก่เครื่องบินของทางราชการและภาคเอกชนที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด 
 
 
การคมนาคมขนส่งทางน้ำ

โครงข่ายการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ การขนส่งทางลำน้ำประกอบด้วยการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เส้นทางที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คือ แม่น้ำโขง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันได้แก่ จีน พม่า ไทย  และลาว 
 
 


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836793 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B