กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านประวัติศาสตร์

ในอดีต พื้นที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์เคยได้รับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยอยู่ โดยเห็นได้ชัดเจนจากสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอม อันได้แก่ ปราสาทหินหรือปรางค์ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อด้วยอิฐ หินทราย หรือศิลาแลง บริเวณใกล้เคียงมักพบบารายหรือสระน้ำในการประกอบพิธีกรรมและสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชน จากการสำรวจของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร พบว่าในจังหวัดสุรินทร์มีโบราณสถานที่เป็นปราสาทหรือปรางค์มากกว่า 30 แห่ง เช่น ปราสาทภูมิโปน ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ปราสาทหมื่นชัย ปราสาทบ้านพลวง เป็นต้น


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836790 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B