กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านวัฒนธรรม

คนไทยในจังหวัดสุรินทร์ตามเชื้อสายและชาติพันธุ์แล้วสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม   
1.คนไทยเชื้อสายเขมร : มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น คือ การใช้ภาษาเขมรในการสื่อสาร 
2.คนไทยเชื้อสายกูย (ส่วย) : มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น คือ มีความเชี่ยวชาญในการจับช้างและเลี้ยงช้าง 
3.คนไทยเชื้อสายลาว : มีวัฒนธรรมอันโดดเด่น คือ การใช้ภาษาไทยอีสานในการสื่อสาร
ลักษณะทางประเพณีและวัฒนธรรม 
    ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาแต่ทางปฏิบัติยึดถือทั้งผีพราหมณ์และพุทธศาสนาที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานรวมเรียกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” เป็นผลให้สังคมชาวอีสานอยู่กันอย่างเรียบง่ายสงบสุข
    ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมรมีจำนวนมากและส่วนใหญ่จะเป็นพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมร เช่น เทศกาลแซนโฎนตา แปลว่า เซ่นปู่ตาหมายถึง การเซ่นผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร
วัฒนธรรมการแต่งกาย : ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าสำหรับใช้ทำเครื่องนุ่งห่มเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ ผู้หญิงในวัยต่างๆ จะสืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติจากวัยเด็ก


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836792 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B