กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านทรัพยากรธรรมชาติ


พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
พื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้จำแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวม 37 ป่า กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง
จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 8,862.017 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในจำนวนนี้เป็นพื้นที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร้อยละ 20.07 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร้อยละ 5.47 ทั้งนี้มีพื้นที่ป่าบางส่วนที่มีการซ้อนทับกัน 

พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 


พื้นที่ลุ่มน้ำ
  พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำมูลทั้งหมด และมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 12.47 ของลุ่มน้ำมูล
  เมื่อพิจารณาในระดับลุ่มน้ำสาขาพบว่าจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูลรวม 6 ลุ่มน้ำสาขา
  (1)ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำมูลส่วนที่ 2 มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 4,095 ตารางกิโลเมตร
  (2)ลุ่มน้ำสาขาลำพังชู มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 1,202 ตารางกิโลเมตร
  (3)ลุ่มน้ำสาขาลำชี มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 5,061 ตารางกิโลเมตร
  (4)ลุ่มน้ำสาขาลำพลับพลา มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 1,056 ตารางกิโลเมตร
  (5)ลุ่มน้ำสาขาห้วยทับทัน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,680 ตารางกิโลเมตร
  (6)ลุ่มน้ำสาขาห้วยสำราญ มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,549 ตารางกิโลเมตร
 


2016-06-19
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 836796 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B