กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัด ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
  Search
กรอกคำที่ต้องการค้นหา

Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกผังพื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 โครงการศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เทศบาลตำบลเมืองที และพื้นที่โดยรอบ

ความสำคัญของพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดและเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อกันได้สะดวกภายในจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร มีพื้นที่เพาะปลูกกว้างใหญ่ได้ผลผลิตจำนวนมาก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และปศุสัตว์ อีกทั้งจังหวัดสุรินทร์มีตลาดการค้าชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง และเป็นเส้นทางที่มุ่งออกสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก คือ ปราสาทนครวัดนครธม เป็นประตูเข้าออกที่สำคัญจึงเป็นโอกาสที่จะต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อภายในจังหวัดที่เป็นเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และแหล่งผลิตสินค้าสำคัญของจังหวัด
อุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์มีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับประเทศและในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยจังหวัดสุรินทร์อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้าน อุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน เช่น กิจการเกษตร กิจการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้สาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ยังมีบทบาทที่ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคอีกด้วย
จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลศักยภาพและประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) และวาระแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวางผังพื้นที่

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างเปล่า แต่มี ศักยภาพทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเต็มศักยภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้ง ในแง่ การพัฒนาเมืองสุรินทร์และพื้นที่โดยรอบทางด้านอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งลดระยะเวลาการรวบรวมวัตถุดิบและขนส่ง และพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่เพื่อรองรับแหล่งงานให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการต่างๆของเมือง ซึ่งมีผลต่อเมืองข้างเคียงอีกด้วย

ขอบเขตพื้นที่จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 900 ไร่
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลจารพัตร อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศใต้  ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลหลักได อำเภอเมืองสุรินทร์

บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการที่ 1 พื้นที่โครงการศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เทศบาลตำบลเมืองที และบริเวณพื้นที่โดยรอบ

แนวคิดในการจัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ดึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งในด้านการเข้าถึงของแหล่งวัตถุดิบ ส่งออก ที่มีประสิทธิภาพด้วยระยะทางและที่ตั้ง จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และส่งออกสินค้าแปรรูปทางการเกษตร รวมถึงในระดับภูมิภาคโดยพัฒนาให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นพื้นที่รองรับการ ผลิตและส่งออกของข้าวและมันสำปะหลัง เช่น พื้นที่นำเข้า-ส่งออก พื้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูง พาณิชยกรรม สำนักงานติดต่อ และที่พักอาศัยรองรับแรงงาน ซึ่งมักจะกำหนดให้มีขอบเขตอยู่ในระยะการเดินทางที่เหมาะสมแก่แรงงานโดยการเดินหรือขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเป็นระยะทางที่สามารถก่อให้เกิดการประหยัด จากการกระจุกตัว (Agglomeration Economy) อย่างเหมาะสม
แนวความคิดการสร้างเมืองอุตสาหกรรมนั้นก็ได้เริ่มมีการวางผังในหลายๆประเทศในแถบเอเชีย เนื่องจากสามารถใช้ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ร่วมด้วยกับการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ ช่วยแก้ปัญหาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจของภูมิภาคของประเทศและเป็นการสร้างศูนย์กลางการผลิตที่ลงไปในพื้นที่ ประชาชนสามารถมีแหล่งงานและที่พักอาศัยได้ในระยะทางที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมการเกษตรแห่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสำหรับพื้นที่เกษตรและการผลิตเข้าด้วยกัน รวมไปถึงการขนส่งที่เหมาะสมและรวดเร็วและย่านเมืองใหม่รองรับแรงงานที่เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตนี้อีกด้วย
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งตามหลักการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรม โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งการใช้งานที่ดินและประเภทกิจกรรมเมืองสำหรับรองรับแรงงาน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณประเภทงานและความเหมาะสมของแรงงานต่อที่พักอาศัยในพื้นที่ โดยอาจ แบ่งประเภทได้ดังนี้
1) ศูนย์กลางพาณิชยกรรม มีบทบาทเป็นย่านการค้าการบริการของเมือง ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน การเงินการธนาคาร ศูนย์การค้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มักจะเป็นศูนย์กลางเมืองหรือย่านที่มีพื้นที่พักอาศัยโดยรอบ
2) พื้นที่พักอาศัยรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยตั้งอยู่ใกล้แหล่งงานและแหล่งศูนย์กลางเมืองเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง
3) มีบทบาทเป็นพื้นที่รองรับสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ของการประกอบการอุตสาหกรรมประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานของหน่วยธุรกิจอุตสาหกรรม บริการต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ศูนย์เทคโนโลยี ค้นคว้าและวิจัยด้านอุตสาหกรรม โรงแรมและที่พักอาศัยของแรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่รองรับการส่งออก–นำเข้า พื้นที่โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับการวางผังพื้นที่ปฏิบัติการโครงการเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า เกษตรจะใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทต่างๆที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดลักษณะและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ โดยจะนำการแบ่งประเภทมาเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่ คาดการณ์ขนาดประชากรและความต้องการเชิงพื้นที่ นำไปสู่การวางแผนและผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่รอบสถานีต่อไป

แผนที่ 10.2.6-1 การใช้ประโยชน์อาคารปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เทศบาลตำบลเมืองที


รูปแผนผังการใช้ประโยชน์อาคารพื้นที่ปฏิบัติโครงการเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
รูปทัศนียภาพพื้นที่ปฏิบัติโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเมืองที่
รูปแสดงตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป
รูปแสดงสถานีรถไฟและโรงงานอุตสาหกรรม2016-08-09
Total 1/1 page© http://www.surinrprovincialplan.com | Online 1 User | Hit : 836775 | SOFTWARE PROWEBBIZ V9.5 Class B